REGULAMIN sklepu internetowego domero.pl


Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Każdy uzytkownik moze zapoznać się z regulaminem przed zawarciem umowy.

Słowniczek:

Sklep
- prowadzony przez spółkę Secom-united sp. z o. o. sp. k. zarejestrowanej w KRS pod numerem 0000623486, sklep internetowy działający pod adresem: http://www.domondo.pl , sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Strona produktowa
- strona w Sklepie internetowym domondo.pl , na której przedstawione są informacje na temat produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu;
Dni robocze
- dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia
- czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dostarczy je Klientowi poprzez wybraną formę dostawy;
Klient
- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta
- konto, które zakłada Klient w oparciu o dane rejestrowe celem jego późniejszej identyfikacji przez Sklep przy realizacji zamówień;
Konsument
- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zakupu towaru) niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Koszyk
- funkcja Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
Przelew tradycyjny
- płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny
- płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Podmiot realizujący płatność
- zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.
Sklep internetowy domero.pl, działający pod adresem http://www.domero.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo MiD Grażyna i Piotr Majcher Sp.j. z siedzibą przy ul. Lucyny Herc 48 20-328 Lublin, Nip: 7120167120.

Ze Sklepem Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: majcherra@gmail.com, telefonicznie: 601-410-815, lub 81 744-56-44, a także pisemnie na adres: Domero, ul. Lucyny Herc 48, 20-328 Lublin.

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu domero.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową www.domero.pl. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie domero.pl ub poprzez prawidłowo wypełniony formularz zamówienia.
Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie jako kupującym a Sklepem jako sprzedawcą.
Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

§ 2 Warunki techniczne składania zamówień
Warunkiem technicznym korzystania z usług Sklepu jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
Klient wchodzący na sklep musi zaakceptować informację o ciasteczkach cookies. Jeżeli klient nie akceptuje informacji o cookie, powinien wyjść ze sklepu.

Klient korzystający ze sklepu powinien mieć:
włączona obsługa Cookies i Java Script.
W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.
Do składania zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 

§ 3 Rejestracja
Rejestracja w Sklepie domero.pl następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne, adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania jak i prawidłowej realizacji zamówień Klienta.
Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres majcherra@gmail.com z podaniem danych identyfikujących Klienta, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
Rejestracja w Sklepie jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

§ 4 Zamówienia
Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Klient, składając zamówienie, wykazuje chęć zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub zamówienia usług w Sklepie. Proces zamawiania towaru rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Na Stronie produktowej Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji zamówienia, dostępności towaru, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy towaru. W celu dostarczenia towaru Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania Konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „zamawiam ”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji umowy.
Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o zaakceptowaniu chęci, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia zamówienia  Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie,: zamawianych towarów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy.
W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
anulowania całości zamówienia (odstąpienie).
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub rejestracyjnym. Klient może dokonać zmiany zamówienia poprzez kontakt telefoniczny, bądź mailowy do 12 h po złożeniu zamówienia, czas ten może się wydłużyć po decyzji pracownika sklepu domero.pl. Po upłynięciu tego czasu zamówienie zostaje wysłane z godnie z formularzem wypełnionym przez klienta.
Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej firmy kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

§ 5 Cena produktów oraz formy płatności
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT (23%) i nie obejmują kosztów dostawy.
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie przy realizacji zamówienia i sposobie zapłaty.
Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów w zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach:
przelewu bankowego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep lub przekazem pocztowym. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
Wydanie towaru nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. O wszelkich przeszkodach wpływających na czas realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W takim wypadku strony mogą ustalić nowy termin realizacji.
Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie realizacji zamówienia.

§ 6 Reklamacje
Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad, co oznacza, że towar nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. W przypadku tkanin roletowych odcienie tkanin promocyjnych mogą się od siebie różnić. Różnica może być spowodowana nieco innymi odcieniami lub strukturą tkaniny. Zabrudzenia na wybranych częściach są usuwane przez pracowników sklepu, w przypadku zabrudzeń niewidocznych reklamacja nie będzie uwzględniona. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Klienta opisowi lub ma cechy okazanej próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, jak i została wydana w stanie zupełnym. Wadą jest także nieprawidłowe zamontowanie lub uruchomienie jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sklep.
Towary objęte są gwarancją 2 letnią, sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktów w czasie transportu. Zamówienia są pakowane starannie, aby towar był odpowiednio zabezpieczony.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja. Konsument powinien poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach celem dokonania wstępnej weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu Sklep poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup towaru w sklepie z opisem reklamacji. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na majcherra@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Klienta składającego reklamację.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.
Jeżeli Klientem jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.

§ 7 Odstąpienie od umowy

Każde odstąpienie od umowy zainicjowane przez klienta przed wysłaniem towaru jest realizowane po wcześniejszym kontakcie z ekipą sklepu domero.pl i rozpatrywane jest indywidualnie. 

§ 8 Zwrot należności
W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni.
Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
Zwrot płatności dokonanych przelewem tradycyjnym. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ 9 Ochrona danych osobowych
Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient wyrazi zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie domero.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Klient Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

§ 10 Postanowienia końcowe

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony domero.pl. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumentów.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.04.2017 do odwołania.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez Usługodawcę z Usługobiorcą indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 


góra